DESTINAT A PSICÒLEGS, TERAPEUTES I PROFESSIONALS DE LA SALUD

La teva consulta en el moment, sense cap inversió

Dades Personals.– D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), Marcela de la Canal Pesce – Centri Balmes, li comunica la política adoptada per tractar les dades personals.

1.-Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Marcela de la Canal Pesce – Centri Balmes
Dir.Postal: Plaça Gal·la Placidia Nº 8-10, 5º2ª (08006) Barcelona
Telèfon: 932 385 821
Correu electrònic: info@centrebalmes.com
Canal de Protecció de Dades: info@centrebalmes.com

2.-Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Marcela de la Canal Pesce – Centri Balmes: tracta la informació que ens faciliten les personis interessades amb la finalitat d’executar els serveis contractats amb nosaltres,

3.- Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es dugui a terme l’execució dels serveis contractats i en els terminis previstos en les disposicions legals referent a la prescripció de la responsabilitat que pogués derivar-se del mateix.

4.-Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment informat de la persona interessada per a l’execució del contracte de prestació de serveis.(Fitxa d’Alta Client, Contracte de Prestació de Serveis).

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Marcela de la Canal Pesce – Centri Balmes, està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

• Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals es van recollir.

• En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per exercir o defensar reclamacions.

• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

7.- Com podran exercitar aquests drets?

L’interessat pot dirigir-se a la nostra adreça postal Plaça Gal·la Placidia Nº 8-10, 5º2ª, 08006, Barcelona. O bé, a través de la següent adreça de correu electrònic: info@centrebalmes.com, incloent en tots dos casos copia del DNI.